Stiftelsen
KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND
Kungl. Slottet

PM för sökande av anslag från
STIFTELSEN KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND

Minnesfonden grundar sig på den insamling som svenska kvinnor gjorde år 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne. Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.

Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.
I allmänhet beviljas ej bidrag till helt kommunala eller landstingsdrivna verksamheter eller till religiösa och politiska föreningars religiösa eller politiska verksamhet. Ej heller beviljas i allmänhet bidrag för årliga driftskostnader som hyra och personal. Bidrag beviljas som regel högst två år i följd till samma ändamål. Kooperativ eller ekonomiska föreningar kan ej heller erhålla bidrag.

Anslag utdelas en gång om året vid styrelsens ordinarie sammanträde i februari månad. Ansökan om bidrag ställs till styrelsen under tiden september – november . SENAST DEN 1 NOVEMBER. Någon särskild ansökningsblankett erfordras ej.

Under ansökningstiden kan stiftelsen nås via sekreteraren Milla Eronen om något är oklart rörande ansökningsförfarandet:
E-mail: sekreterare@margaretas-minnesfond.org eller tel. 08-4118325
Alternativt: maila Ert telefonnummer och ange när det passar bäst att jag ringer upp Er.

Sänd ansökan under adress:
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungl. Slottet
111 30 Stockholm

Ansökan skall innehålla: uppgift om Plusgiro eller Bankgiro (Ej bankkonto.)

1 Fullständig uppgift om den verksamhet varom är fråga och det ändamål för vilket bidrag sökes.
2 Uppgift om det sökta anslages storlek och uppgift om vilka anslag som söks och eventuellt redan erhållits, för samma ändamål, från annat håll.
3 Kostnadsberäkning / finansieringsplan.
4 Fullständig adress samt namn och tel nr till kontaktperson. Ansökan skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare. ( Ej fotostatkopia ).

Ansökan skall åtföljas av:

1 Verksamhetsberättelse samt balans – och resultaträkningar för närmast föregående år. Om dessa ej föreligger klara medsändes samma handlingar för året dessförinnan.
2 Ekonomisk plan (budget) för det år ansökan avser.

Beviljat bidrag skall redovisas på därför avsedd blankett:
Erhållet bidrag skall alltid redovisas och måste inkomma senast i anslutning till ny ansökan om den inkommer till Stiftelsen nästkommande år. Om man inte kommer med någon ny ansökan om bidrag måste ändå redovisningen av beviljat bidrag inkomma till Stiftelsen året efter det att bidraget beviljats. ( www.margaretas-minnesfond.org )
Stiftelsen ser gärna att beviljade bidrag omnämnes i Er verksamhetsberättelse följande år.